محلول بافر چیست؟

برای درک اینکه محلول بافر چیست، ابتدا درک این نکته مفید است که بسیاری از واکنش های شیمیایی طبیعی و فرآیندهای بیولوژیکی نیاز به یک محلول خاص دارند. محدوده pH – از 0-14 – به منظور انجام. به عنوان مثال، pH ایده آل خاک برای رشد برنج 6 است. اگر سطح pH بیش از حد …

محلول بافر چیست؟ ادامه »